De informatiebijeenkomst vindt plaats op:

Datum: 15 januari 2024
Tijd: 18:30 – 20:00 uur
Locatie: Informatiecentrum in de Prinsenpassage (Naast de ANWB-winkel), Prins Johan Friso Promenade 37, Rijswijk

Aanleiding

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit op de Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ING-blok liggen voor iedereen ter inzage met ingang van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024.

De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is het voornemen om het ING-blok, gelegen aan de westzijde van Bogaard Stadscentrum tussen de Prinses Beatrixlaan en de Prins Constantijn Promenade, te herontwikkelen naar maximaal 120 woningen en maximaal 1.500 m² aan commerciële voorzieningen op de begane grond. Deze herontwikkeling past grotendeels binnen de kaders van het op 17 december 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan In de Bogaard.

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

Er zijn verschillende manieren om het nieuwe bestemmingsplan ING-blok in te zien:

  1. Via www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 22 december 2023). U kunt zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpINGblok-ON01.
  2. Via de balie publiekszaken in de hal van het Stadhuis, Generaal Spoorlaan 2. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Rijswijks Contact Centrum via telefoonnummer 14070 op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, of een mail sturen naar rcc@rijswijk.nl.

Doel informatiebijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over en om u ruimte te bieden voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken van het bouwplan. Als u na het lezen van het ontwerpbestemmingsplan vragen heeft, kunt u deze tijdens de informatieavond stellen. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van Circle Real Estate en Mulderblauw architecten, namens de SVE Group, en van de gemeente Rijswijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Zienswijzen

U kunt vanaf 22 december 2023 t/m 1 februari 2024 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit doet u door:

  1. het sturen van een brief aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan ING-blok;
  2. het mondeling geven van een reactie. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via Team Ruimte (14070) of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

Hoe gaat het verder?

Zienswijzen (reacties) over het ontwerpbestemmingsplan worden gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt daarover een besluit en stelt het uiteindelijke bestemmingsplan vast.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Rijswijks Contact Centrum van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.

Volg de ontwikkelingen
in de BouwApp

Apple Bouwapp - Bogaard stadscentrum
Google Bouwapp - Bogaard stadscentrum